กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ