โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ