โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเสริฐศักดิ์ ประกอบดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ