กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศุภกานต์ ปลื้มใจ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร
พนักงานราชการ