กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทองม้วน พิขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเยาวภา นพคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิดา ดวงดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอินทราพัชร บุญบรรจง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรพร พูลมาก
พนักงานราชการ