โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทองม้วน พิขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเยาวภา นพคุณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลธิดา ดวงดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวอินทราพัชร บุญบรรจง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรพร พูลมาก
พนักงานราชการ

นางอรุณฤดี คชสาร
พนักงานราชการ