โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมควร ชอบใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งราตรี พรหมสิริบูรณ์
ครูผู้ช่วย