กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมควร ชอบใหญ่
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งราตรี พรหมสิริบูรณ์
ครูผู้ช่วย