คณะผู้บริหาร

นายจักรกริช แก้ววงษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0870797433

นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทองม้วน พิขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมควร ชอบใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวพรรณ ตอพล
ครูชำนาญการ