โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
คณะผู้บริหาร

นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0898498466

นางทองม้วน พิขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวพรรณ ตอพล
ครูชำนาญการ

นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
ครู