วารสารโรงเรียน
โครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อนุเคราะห์พ่นหมอกควันกำจัดยุง เพื่อป้องกันและยับยั้งโรคไข้เลือดออกของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 65
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
พิธีบวงสรวงเทพเทวา, พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีอัญเชิญพระประธานเข้าสู่อุโบสถ, อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่อุโบสถ
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 65
ทำกิจกรรม Big cleaning day เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
คณะครู โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้เข้าร่วม #อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว9/2565 (วPA)
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
วิศวกร นายช่าง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้าสำรวจ ตรวจสอบอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 65
กิจกรรม"รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน พร้อมกับมอบทุนการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565"
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
งานต้อนรับแสดงความยินดีกับ นายจักรกริช แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม คนใหม่
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 65