วารสารโรงเรียน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 30 ตุลาคม 2565  
 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้จัด “กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565” โดยมี นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษา ผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การแลกเปลี่ยนข้อมูล และหาแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และโรงเรียน ในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมต่อไป
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
การมอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กลุ่มใหม่) จำนวน 21 ราย
การมอบทุนการศึกษา เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (กลุ่มใหม่) จำนวน 29 ราย
การมอบเกียรติบัตร “ผู้มีผลการเรียนดี” สอบได้อันดับที่ 1 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
การมอบเกียรติบัตร “ผู้มีผลการเรียนดี” ที่มีระดับเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
การมอบเกียรติบัตร “นักเรียนดีศรีเริงรมย์” ประเภท จิตอาสา
การรับผลการเรียน 1/2565
และกิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น 
          ในการนี้ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม และให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา 
 
#ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
#ภาคเรียนที่_2_ปีการศึกษา_2565
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
 โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,14:14   อ่าน 32 ครั้ง