วารสารโรงเรียน
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 น.
            โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อม ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู อาจารย์ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
           กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ และกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู 
ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,14:56   อ่าน 7 ครั้ง