วารสารโรงเรียน
การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566
 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมรับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการนิเทศฯ คือ นายกรเก่ง  กลิ่นไธสงค์ และนางสาวกาญจนา  ประทุมวงษ์  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2566,14:32   อ่าน 18 ครั้ง