วารสารโรงเรียน
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ได้รับการประเมิน ในระดับ  A 
ด้วยคะแนนการประเมิน 93.36 คะแนน
ITA คือการประเมินธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เป็นเครื่องมือประเมินและพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด  
การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศให้มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ส่งผลให้การทุจริตในภาพรวมลดลงได้  
นอกจากนั้น ITA ยังเป็นการพัฒนาระบบการให้บริการกับประชาชนทั่วไป  สามารถติดต่อ เข้าถึงระบบการทำงานของภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
 
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2565,16:43   อ่าน 115 ครั้ง