วารสารโรงเรียน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันพระบรมราชชนก
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบัน และโรงเรียนมีความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาและสนับสนุนนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียน ครู รวมถึงเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีของนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม รายละเอียดดังนี้
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนในสหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว 
วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
ณ สหวิทยาเขตทุ่งดอกกระเจียว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ       
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เขตสุขภาพที่ 9 
วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ณ หอประชุมมูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2565,18:34   อ่าน 99 ครั้ง