โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตามเงื่อนไข การเปิดเรียน (รูปแบบ Onsite) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ คำชี้แจง
เงื่อนไขของ ศบค.ชัยภูมิ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (รูปแบบ Onsite) ดังนี้
เงื่อนไขที่ 1. ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียน รับวัคซีน เข็มที่ 2 ร้อยละ 85 ขึ้นไป
เงื่อนไขที่ 2. นักเรียน รับวัคซีนเข็มที่ 2 ร้อยละ 85 ขึ้นไป (รับเข็ม 2 แล้วนับอีก 14 วันเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเรียน Onsite)
เงื่อนไขที่ 3. โรงเรียนได้รับการประเมิน 44 ข้อ ยืนยันจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ผ่าน สีเขียว
เงื่อนไขที่ 4. โรงเรียนประเมินในระบบ Thai stop covid ผ่าน ได้รับใบประกาศรับรอง ผ่านมาตรฐาน (มีอายุใช้งานได้ 1 ปี)
เงื่อนไขที่ 5. โรงเรียงส่งแผนช่วงเวลาที่สามารถเปิดเรียนในรูปแบบ Onsite ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เงื่อนไขที่ 6. โรงเรียนส่งคู่มือแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (แนวปฏิบัติก่อนเปิด - ระหว่างเปิด, รูปแบบ แนวทางการจัดการเรียนการสอน, แผนเผชิญเหตุ, มติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา)
ทางโรงเรียนจึงกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เปิดเรียน ในรูปแบบ Online (เรียนออนไลน์ที่บ้าน)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2564
เปิดเรียน ในรูปแบบ Onsite (เรียนที่โรงเรียน)
???????? ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ช่วยกำกับ ดูแล นักเรียนในการเรียนออนไลน์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
*** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยแปลงตามสถานการณ์ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบตามลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2564,14:55   อ่าน 6 ครั้ง