โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ข่าวประชาสัมพันธ์
โควต้ารอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ขอแสดงความยินดี
นางสาววันวิษา รอดสันเทียะ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
ได้รับ #โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
#รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
สาขารัฐศาสตรบัณฑิต
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,22:32   อ่าน 3 ครั้ง