ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบปลายภาคโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
ขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ผ่านการทำแบบทดสอบออนไลน์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 65
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 65
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและบุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรม "การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475"
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนนักเรียน เยาวชน ประชาชนและบุคคลที่สนใจ ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 โดยสามารถทำแบบทดสอบความรู้ เรื่อง ประวัติและผลงานของสุนทรภู่" เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุผ่านระบบ MOE-Safety-Center
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการเพิ่มขึ้น 2 ปีติดต่อกัน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65