ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ พงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537 - พ.ศ.2550
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร ชัยวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2550- พ.ศ.2554
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554- พ.ศ.2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
ตำแหน่ง : ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563- พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรกริช แก้ววงษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565- ปัจจุบัน