โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
ตำแหน่ง : ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :