ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 
          โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ดังนี้
1. นายศุภกานต์ ปลื้มใจ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ครั้งที่ 3)
2. นางสาวอินทราพัชร บุญบรรจง  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ครั้งที่ 2)
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. นายจักรกริช  แก้ววงษา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม  ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชุมพร  วงศ์พัฒน์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
กรรมการ
3. นางทองม้วน  พิขุนทด  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
กรรมการ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 
--------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,10:03   อ่าน 5 ครั้ง