ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา 08.30 น.
            โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อม ความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครู อาจารย์ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน รวมถึงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
           กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย พิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6, กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ และกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู 
ณ บริเวณใต้ถุนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#ศิษย์ดีเพราะมีครู
#ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู_แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี
--------------------------------------------------------------------
          การจัดกิจกรรมนี้คณะครู และนักเรียนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,14:47   อ่าน 100 ครั้ง