ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566  
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้จัด “กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566” โดยมี นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน แจ้งผลการดำเนินงานของทางโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และโรงเรียน ในการป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมต่อไป
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
การมอบเกียรติบัตร “ผู้มีผลการเรียนดี” สอบได้อันดับที่ 1 ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
การมอบเกียรติบัตร “ผู้มีผลการเรียนดี” ที่มีระดับเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
การมอบเกียรติบัตร “นักเรียนดีศรีเริงรมย์” ประเภท จิตอาสา
การรับผลการเรียน 2/2565
และกิจกรรมผู้ปกครองพบครูประจำชั้น 
          ในการนี้ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุม และให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา 
 
#ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
#ภาคเรียนที่_1_ปีการศึกษา_2566
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
 โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2566,14:14   อ่าน 13 ครั้ง