ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 มกราคม 2566 
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการนิเทศฯ ซึ่งประกอบด้วย 
ว่าที่ ร.อ.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ (ประธานกรรมการ)
นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม (รองประธานกรรมการ)
นางวิริยะสมร บัวทอง ศึกษานิเทศก์ (กรรมการ)
นางรุ่งนภา  นาคหมื่นไวย ศึกษานิเทศก์ (กรรมการและเลขานุการ)
          โดยทางโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการนิเทศฯ จำนวน 6 ประเด็น ดังนี้
1. นิเทศชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2. การเตรียมความพร้อมตามแนวทางการยกระดับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
3. การดำเนินการแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนสำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยนำผลการคัดกรองการอ่านและการเขียนมาใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการ
4. การเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ระดับชาติ)
5. การดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ “ปี 2565 ปีแห่งการสร้างภาพ” “คุณภาพ กายภาพ สัมพันธ์ภาพ” ระยะที่ 2
6. การดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566
ณ ห้องประชุมโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:34   อ่าน 79 ครั้ง