ภาพกิจกรรม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม. 1 - 3)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เด็กชายสรายุทธ ทวดสุวรรณ์ เด็กหญิงลลิตา ธวัชชนะ เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญสุข
ผู้ฝึกสอน : นางสาวพัชรพร พูลมาก  นางสาวชลธิดา ดวงดี    
2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ม. 4 - 6)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวสุดารัตน์ อาจมนตรี นางสาวธิดารัตน์ ขำขุนทด นางสาววริศรา กล้าสันเทียะ
ผู้ฝึกสอน : นางสาวชลธิดา ดวงดี  นางสาวอินทราพัชร บุญบรรจง  
3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ม. 4 - 6)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : นายเกียรติศักดิ์ บนขุนทด นางสาวกาญจณา ริมสันเทียะ นางสาวเบญญาภรณ์ ป้อมจัตุรัส
ผู้ฝึกสอน : นางทองม้วน พิขุนทด  นางสาวอินทราพัชร บุญบรรจง  
สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม. 1 - 3)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เด็กชายธนกร โค้งพรม
ผู้ฝึกสอน : นางสาวอินทราพัชร บุญบรรจง
2. การแข่งขันซูโดกุ (ม. 1 - 3)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เด็กหญิงศิระประภา ภาวขุนทด
ผู้ฝึกสอน : นางสาวอินทราพัชร บุญบรรจง
3. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (ม. 4 - 6)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวอภิชญา เสนารักษ์
ผู้ฝึกสอน : นางสาวเสาวพรรณ ตอพล
4. การแข่งขันซูโดกุ (ม. 4 - 6)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวรีราวาดี ทัศกุล
ผู้ฝึกสอน : นางสาวเสาวพรรณ ตอพล
สถานที่จัดการแข่งขัน :  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1. วาดภาพระบายสี (ม. 1 - 3)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เด็กหญิงพัฒน์นรี พันทิม
ผู้ฝึกสอน : นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
2. วาดภาพระบายสี (ม. 4 - 6)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวอรวรรณ เทียมจัตุรัส
ผู้ฝึกสอน : นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
3. วาดภาพลายเส้น (ม. 1 - 3)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : เด็กชายสิรวุฒิ รอดดี
ผู้ฝึกสอน : นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
4. วาดภาพลายเส้น (ม. 4 - 6)
ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน : นางสาวธัญพิมล เทียมจัตุรัส
ผู้ฝึกสอน : นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
#การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน_ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
#สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
#ประจำปีการศึกษา_2565
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit

โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2565,14:36   อ่าน 58 ครั้ง