ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปี 2565
วันที่ 19 กันยายน 2565  
 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ซึ่งประกอบด้วย
 นายประทีปแสง พลรักษา รองผู้อำนวยการ สพม.ชัยภูมิ (ประธานกรรมการ)
 นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม (รองประธานกรรมการ)
นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. (กรรมการ)
 นางวิริยะสมร บัวทอง ศึกษานิเทศก์ (กรรมการ)
นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ศึกษานิเทศก์ (กรรมการและเลขานุการ)
          โดยทางโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้รายงานผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (NEW AIM Model) “ปีการศึกษา 2565 ปีแห่งการสร้างภาพ” ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณภาพ ด้านกายภาพ และด้านสัมพันธภาพ ต่อคณะกรรมการนิเทศฯ 
 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
 
#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
#ปีการศึกษา_2565_ปีแห่งการสร้างภาพ
#NEW_AIM_Model
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2565,13:44   อ่าน 13 ครั้ง