ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “ยาเสพติด ความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และเด็กติดเกมส์” ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงพิษภัย และบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีทักษะชีวิตใ
วันที่ 13 กันยายน 2565  
 นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย หัวหน้างานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นำตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางสาวรีราวาดี  ทัศกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. นางสาวเกศริน  ญาติพิมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. นางสาวอภิชญา  เสนารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ป้องกันและแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ “ยาเสพติด ความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน และเด็กติดเกมส์” ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงพิษภัย และบทลงโทษของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย มีศีลธรรม และสามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างได้ผล สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 
#โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
#โครงการพัฒนาทักษะชีวิตฯ
-----------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 044 056164
http://www.roengromsc.ac.th
https://www.facebook.com/Roengromwit
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,13:27   อ่าน 11 ครั้ง