ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนิน โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินนานาชาติฯ
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
          นายจักรกริช  แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนิน
โครงการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  และ
 โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ “เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” 
           นำโดยนายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายคมสันต์ หลาวเหล็ก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
           ในการนี้ โรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงาน 2 โครงการ เช่น การเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าระบบ PISA ONLINE SYLE TESTING และทดลองทำแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA รวมถึงการนำการจัดการเรียนรู้แบบโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน มาทดลองใช้กับห้องเรียนต้นแบบจำนวน 1 ห้องเรียน เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ให้กับนักเรียน ซึ่งได้รับคำชื่นชน ให้กำลังใจ และคำแนะนำในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป   
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,14:23   อ่าน 51 ครั้ง