โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
ภาพกิจกรรม
ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมได้ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นางสาวรุ่งราตรี พรหมสิริบูรณ์ (ครั้งที่3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นายประเสริฐศักดิ์ ประกอบดี (ครั้งที่3)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. นายศุภกานต์ ปลื้มใจ (ครั้งที่2)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. นางสาวอินทราพัชร บุญบรรจง (ครั้งที่1)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณะกรรมการ ดังนี้
1. นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นางศุภลักษณ์ ถิ่นทัพไทย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นางทองม้วน พิขุนทด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
กรรมการ
5. นางสาวสมควร ชอบใหญ่
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
กรรมการ
6. นายอนุพงษ์ จวบศรี
ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยากาศภายในงาน ได้มีเพื่อนครูร่วมให้กำลังใจผู้รับการประเมินเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการทุกท่าน ได้ให้คำชื่นชม และให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาผลงาน ในครั้งต่อไป

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2565,01:03   อ่าน 38 ครั้ง