โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
คณะผู้บริหาร

นายจักรกริช แก้ววงษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0870797433

นางทองม้วน พิขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเสาวพรรณ ตอพล
ครูชำนาญการ

นางสาวสำเนียง สุวรรณานุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปุณญาดา ไทยน้อย
ครู