โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
  1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ และตามความสามารถของนักเรียน
  3. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม
  4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการด้านกีฬาและพลานามัย
  5. สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

เป้าหมาย
  1. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม
  2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เต็มตามศักยภาพและความสามารถของนักเรียน
  3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมอันดีงาม
  4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีพัฒนาการด้านพลานามัยและกีฬา
  5. สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย