วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

วิสัยทัศน์ 
มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม


ปรัชญาโรงเรียน
วิชาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน


อัตลักษณ์
ทักทาย  ไหว้งาม


เอกลักษณ์
ส่งเสริมคุณธรรม นำสู่วิถีชีวิตพอเพียง