โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม
33 หมู่ 3 ถนนสุรนารายณ์  ตำบลโคกเริงรมย์  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เบอร์โทรศัพท์ 044-056164
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาโรงเรียน
วิชาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน