วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาโรงเรียน
วิชาดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำชุมชน