ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมเดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2537 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 42 คน  มีบุคลากร  2  คน  คือ 1. นายสุวัฒน์  พงศ์สุวรรณ ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา และ 3.  นางสาวนัยนา กองจอหอ ครูปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทย โดยในครั้งแรกได้อาศัยศูนย์ข้อมูลตำบลของตำบลโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโปร่งเป็นที่ทำการชั่วคราว และได้รับการช่วยเหลือด้านบุคลากร สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนจากโรงเรียนแม่ (โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม) พ.ศ.2538 ได้ย้ายจากศูนย์ข้อมูลตำบลโคกเริงรมย์  บ้านทุ่งโปร่ง  มาตั้งอยู่ที่โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคมปัจจุบัน