ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ต.ค. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
- กลุ่มบริหารทั่วไป
17 พ.ค. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
- กลุ่มบริหารงบประมาณ